ประวัติความเป็นมา

รูป อบตป่าหวายนั่ง
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง
2.1 ประวัติความเป็นมา
1. บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 1, 2 ตั้งอยู่ทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 24 กิโลเมตร ที่ได้ชื่อว่า “ป่าหวายนั่ง” เพราะมาตั้งบ้านอยู่กลางดงหวาย (หวายพุ่มไม่ใช่หวายเครือ) ผู้มาตั้งบ้านคนแรก คือ พ่อใหญ่ขุนอินทร์ นามุง เป็นชาวบ้านม่วง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น ตั้งเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏ แต่ประมาณ พ.ศ. 2440 ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ พ่อใหญ่ขุนอินทร์ นามุง ปัจจุบันมี 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2 เป็นที่ตั้งโรงเรียนมัธยมประจำตำบล (โรงเรียนป่าหวายวิทยายน) และหมู่ที่ 1 ปัจจุบันผู้ใหญ่บ้าน คือ นายเลี่ยม โคกสี และ หมู่ที่ 2 นายอาคม คำอินทร์
2. บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านป่าหวายนั่ง ห่างไปประมาณ 1 กิโลเมตร ที่ได้ชื่อว่า “บ้านสว่าง” เพราะที่ตั้งบ้านอยู่บนที่โนน ด้านตะวันออกเป็นทุ่งนากว้างมองไปโล่งสะอาดตาจึงตั้งชื่อว่า “บ้านสว่าง” ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2457 โดยมี นายจำปา พลตรี ชาวบ้านสาวะถี เป็นผู้มาก่อตั้ง บ้านนี้ได้รับการยกฐานะเป็นหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.2470 ผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ นายเอี่ยม อุปปิด ปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านคือ นายชาญ หารคำตัน
3. บ้านหนองเซียงซุย หมู่ที่ 4, 5, 9 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านป่าหวายนั่ง และห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านฝางประมาณ 26 กิโลเมตร เพราะตั้งอยู่ใกล้กับหนองน้ำ มีการเล่าต่อกันมาว่ามีนายพรานป่า ชื่อ “ซุย” มาตายอยู่ริมหนองน้ำนั้น จึงตั้งชื่อว่า “หนองเซียงซุย” ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2455 มีนายจัดทะมาด สีม่วง ชาวบ้านแจ้งแจ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้มาก่อตั้งคนแรกและนายจันทะมาด สีม่วง เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 คือ นายประยุทธ์ โพธิ์ไข หมู่ที่ 5 นายดิเรก เลิศฤทธิ์ และ นายณัฐดนัย เพชรนอก เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 มีหมอยาสมุนไพร ชื่อ นายบุญมา แสงลา มีคณะกลองยาว “คณะร่วมใจไผ่สีทอง”
4. บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 ตำบลป่าหวายนั่ง ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2471 โดยมี พ่อใหญ่พรมมา แสงลา ชาวบ้านหนองเซียงซุย เป็นผู้ก่อตั้ง ที่ชื่อว่า “โนนสะอาด” เพราะเรียกตามภูมิประเทศที่ตั้งบ้าน ที่มีธรรมชาติสวยงามมองดูสะอาดตา ได้รับการยกฐานะเป็นหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ. 2476 ผู้ใหญ่บ้านคนแรก ชื่อ นายแก้ว ปานราช ปัจจุบันชื่อ นางต่อม ชมพุฒ มีหมอยาสมุนไพร 2 คน คือ นายหวด โสดา และนายทองอ่อน เทียนบุตร มีคณะกลองยาวหญิง “สาวน้อยโนนสะอาด”
5. บ้านโสกแต้ หมู่ที่ 7, 8 ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2462 เพราะตั้งติดกับลำห้วยโสกแต้ จึงตั้งชื่อว่า “บ้านโสกแต้” ผู้ที่มาก่อตั้งชื่อ นายต่อง ไม่ทราบนามสกุล เป็นชาวบ้านสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น
6. ผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ นายบัว สิงห์สุโต ปัจจุบันคือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 คือ นายสมศักดิ์ แสงอาวุธ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 คือ นายเตรียมศักดิ์ ทิพแสง ปัจจุบันเป็นกำนันตำบลป่าหวายนั่ง และมีหมอแคน ชื่อ นายสมบูรณ์ จ้อยเพีย และนายแหลม จ้อยเพีย นายเหลา น้อยเล็ก ดีดพิณ
ตำบลป่าหวายนั่ง เป็นตำบลที่อยู่เหนือสุดของอำเภอบ้านฝาง และบ้านโสกแต้ ก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่เหนือสุดของตำบลป่าหวายนั่ง ดังนั้นบ้านโสกแต้ ก็คือ หมู่บ้านที่อยู่เหนือสุด ปลายแดนอำเภอบ้านฝาง อยู่เขตติดต่อกับอำเภออุบลรัตน์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง ประมาณ 30 กิโลเมตรเศษ เมื่อก่อนการคมนาคมกันดารมาก แต่ทุกวันนี้มีถนนลาดยางตลอดสายแล้ว ในการเดินทางไปอำเภออุบลรัตน์จะใกล้และสะดวกกว่าไปอำเภอบ้านฝาง

2.2 ข้อมูลทั่วไป
ทำเลที่ตั้งตำบล ตำบลบ้านป่าหวายนั่ง 1 ใน 7 ตำบลในเขตอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน ดังนี้
ทิศเหนือ จรด ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ และเทือกเขาภูพานคำ
ทิศตะวันออก จรด ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก จรด ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง
ทิศใต้ จรด ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง
เขตปกครอง รวม 9 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านป่าหวายนั่ง ผู้ปกครอง นายเลี่ยม โคกสี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านป่าหวายนั่ง ผู้ปกครอง นายหมื่นณี เทียมจันดา ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านสว่าง ผู้ปกครอง นายชาญ หารคำตัน ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองเซียงซุย ผู้ปกครอง นายประยุทธ โพธิ์ไข ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองเซียงซุย ผู้ปกครอง นายดิเรก เลิศฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านโนนสะอาด ผู้ปกครอง นางต่อม ชมพุฒ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านโสกแต้ ผู้ปกครอง นายมนัส ชมสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านโสกแต้ ผู้ปกครอง นายเตรียมศักดิ์ ทิพแสง กำนัน
หมู่ที่ 9 บ้านหนองเซียงซุย ผู้ปกครอง นายสุรินทร์ ภักแดงพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน

มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ มีแนวเขตเริ่มต้นจากหินช้างสีสันเขาภูพานคำที่ พิกัด ทีดี 435419 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวสันเขาภูพานคำ ถึงพิกัด ทีดี 468434 ไปทางทิศตะวันออกถึงต้นลำห้วยหินห้อม ที่พิกัด ทีดี 481432 ไปทางทิศตะวันออกตามร่องน้ำลึกลำห้วยหินห้อม ตัดผ่านลำห้วยยางที่พิกัด ทีดี 524425 ไปทางทิศตะวันออกตามทางเกวียนเดิมถึงถนนสายบ้านโสกแต้ – บ้านโคกสว่าง ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ ที่พิกัด 537422 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทุ่งนาและป่าโปร่งสิ้นสุดที่ถนนสายบ้านโสกแต้ – บ้านหนองกุงน้อย ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น บริเวณพิกัด ทีดี 549399 ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก เริ่มต้นที่พิกัด ทีดี 549399 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทุ่งนาและป่าโปร่งถึงถนนสายบ้านหนองเซียงซุย – บ้านลาดนาเพียง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง ที่พิกัด ทีดี 527354 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงถนนสายบ้านป่าหวายนั่ง – บ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง ที่พิกัด ทีดี 498325 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ สิ้นสุดที่ถนนสายบ้านป่าหวายนั่ง – บ้านหินขาว ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง ที่พิกัด ทีดี 492316 ระยะทางประมาณ 10.5 กิโลเมตร
ทิศใต้ มีแนวเขตเริ่มต้นจาก ถนนสายบ้านป่าหวายนั่ง – หินขาว ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง ที่พิกัด 492316 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทุ่งนาและป่าโปร่งถึงชลประทานเล็กบ้านโคกกว้าง ตำบลโคกงาม ที่พิกัด ทีดี 475292 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามร่องน้ำลึกลำห้วยใหญ่ ไปสิ้นสุดที่อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยใหญ่ ที่พิกัด ทีดี 463334 ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก มีแนวเขตเริ่มต้นจากอ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยใหญ่ ที่พิกัด ทีดี 463334 ตามแนวร่องน้ำลึกอ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยใหญ่ ไปทางทิศเหนือตามร่องน้ำลึกลำห้วยใหญ่ ที่พิกัด ทีดี 440405 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สิ้นสุดที่หินช้างสี สันเขาภูพานคำ ที่พิกัด ทีดี 435419 ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร
เนื้อที่ตำบลป่าหวายนั่ง มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 53,800 ไร่ หรือ 89.6 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่งทั้งหมด


 ผลการดำเนินการ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 วรรค 5 และ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล จึงรายงานผล รายละเอียดตามเอกสารนี้


 แผนการดำเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ๒๗ ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี


งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2541

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานงบประมาณสิ้นสุดที่จังหวัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “กฎระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดประกาศจากราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาบาล พ.ศ. 2531

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 2531

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้


แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี คือแผนอัตรากำลังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบอัตราในการกำหนดตำแหน่ง ใช้ตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง โดยคาดว่าจะมีการใช้อัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างตำแหน่งใดเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้